AGENCJA MARKETINGOWA

SEM / SOCIAL / SEO

Ponad 3,5 miliarda ludzi korzysta dzi? z Internetu, a niemal 2,5 miliarda spo?ród nich to aktywni u?ytkownicy mediów spo?eczno?ciowych. To ogromny potencja? biznesowy równie? dla Twojej firmy – pomo?emy Ci go wykorzysta?.

Od lat pracujemy na sukces ró?nych marek: du?ych i zupe?nie ma?ych, pocz?tkuj?cych i tych o ugruntowanej pozycji. Zajmujemy si? szeroko poj?tym marketingiem internetowym. Prowadzimy kampanie AdWords, promujemy firmy w mediach spo?eczno?ciowych, pozycjonujemy strony www, zajmujemy si? realizacj? ró?norodnych projektów graficznych, a tak?e kompleksowym opracowywaniem identyfikacji wizualnej.

Cele biznesowe naszych Klientów realizujemy, wykorzystuj?c ró?ne kana?y dystrybucji w sieci: social media, witryny internetowe, blogi, serwisy, fora. Zazwyczaj integrujemy te? rozmaite formy komunikacji oraz sposoby dystrybucji warto?ciowych tre?ci.

Dostarczane przez nas strategie s? indywidualnie opracowywane zgodnie z wymogami i specyfik? konkretnej bran?y. W?a?nie dlatego przynosz? spodziewane efekty i przek?adaj? si? na sprzeda?. Niezale?nie od tego, czy chcesz wzmocni? ?wiadomo?? marki, przekierowa? ruch na swoj? stron? firmow?, zwi?kszy? zasi?g, wygenerowa? leady sprzeda?owe czy wzmocni? konwersj? – jeste?my w stanie tak dopasowa? nasz? ofert?, by najlepiej odpowiada?a Twoim potrzebom.

JAK PRACUJEMY?

Badanie mo?liwo?ci
ico jak robimy 2
Plan dzia?ania
ico jak robimy o nas 2
Realizacja i analiza
Inteligentny obiekt wektorowy copy
Badanie mo?liwo?ci

Na pocz?tku analizujemy i sprawdzamy wszystkie opcje rozwoju. Poznajemy specyfik? bran?y i lokalizujemy nisze rynkowe. Przygl?damy si? konkurencji. Oceniamy pozycj? firmy, marki naszego Klienta, staramy si? pozna? jej mocne i s?abe strony, a nast?pnie wyznaczamy cele.

Plan dzia?ania

W kolejnym kroku przygotowujemy szczegó?owy plan dzia?ania i ustalamy harmonogram prac. Indywidualnie dobieramy ?rodki i narz?dzia odpowiadaj?ce potrzebom konkretnego Klienta i jego firmy. Projekt kampanii przedstawiamy Zleceniodawcy i po wcze?niejszym uzgodnieniu nanosimy ewentualne zmiany oraz poprawki.

Realizacja i analiza

Kiedy strategia zostanie opracowana i zaakceptowana przez Klienta, wdra?amy projekt. Ca?y czas monitorujemy i analizujemy efektywno?? podejmowanych dzia?ań. O ich wynikach informujemy w systematycznie przesy?anych raportach. Zleceniodawca ma równie? mo?liwo?? zg?aszania ewentualnych uwag.