SEM Specialist – Specjalista Google Ads
SEM/SEO
UoP 3500-5000 brutto + premie

Agencja Combo Marketing powsta?a dlatego, ?eby wspomóc ludzi przedsi?biorczych w zakresie marketingu internetowego. Tak wiele ?wietnych pomys?ów upad?o przez to, ?e kto? ?le to zareklamowa? i ?wiat o nich nie us?ysza?. Wierzymy, ?e mo?emy to zmieni? dlatego nasz model biznesowy zak?ada tylko i wy??cznie d?ugotrwa?? wspó?prac? z naszymi kontrahentami.

Aspirujemy do organizacji turkusowej i w tym kierunku zmierzamy.
Je?li chcesz do??czy? do firmy w której nadrz?dnymi warto?ciami s?: lojalno??, uczciwo?? i odpowiedzialno?? to zapraszamy na nasz pok?ad. Otrzymasz du?? swobod? w dzia?aniu i du?e pole do realizacji w?asnych pomys?ów.


Combo Marketing Sp. z o.o. poszukuje?do?wiadczonego speca?od Google Ads.

Szukamy cz?owieka, który:
 • posiada conajmniej rok do?wiadczenia w samodzielnym planowaniu i realizowaniu kampanii
 • zna system reklamowy Google, wie jak skonfigurowa? i zoptymalizowa? kampanie
 • zna produkty reklamowe Google i potrafi dobra? odpowiednie w zale?no?ci od celu biznesowego klienta
 • zna w praktyce takie poj?cia jak ROAS, ROI, konwersja, remarketing,
 • do wszelkich zadań podchodzi z zaanga?owaniem
 • lubi kontakt z klientem
 • chc? si? rozwija? (warunek konieczny)
 • jest odpowiedzialny
Do Twoich zadań b?dzie nale?a?o:
 • planowanie i realizacja kampanii reklamowych w systemie Google Ads dla naszych klientów
 • delegowanie prac do grafika
 • monitorowanie i raportowanie prowadzonych dzia?ań
 • rozwój klientów, którzy s? bezpo?rednio pod Twoj? opiek?
 • kontakt z klientem
 • zlecanie programistom wdro?enia analityki i ew. zmian na stronie jakie uznasz, ?eby ponie?? konwersje
Oferujemy:
 • cz?ste szkolenia, dzi?ki którym b?dziesz si? jeszcze szybciej rozwija?;
 • mo?liwo?? realizacji swoich pomys?ów i duuu?? swobod? w dzia?aniu;
 • komfortowe warunki pracy (kuchnia wyposa?ona w niezliczone pok?ady Yerba Mate, Express do kawy, blender, tostery...);
 • wynagrodzenie na którego wysoko?? masz bezpo?redni wp?yw (spore premie uzale?nione od Twojego zaanga?owania)
 • bardzo fajn?, rodzinn? atmosfer? pracy.

Zainteresowany? Wy?lij nam swoje CV na info@combomarketing.pl

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb?dnychprzy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).


性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影