New Business Manager
Handlowy
UoP 3200 brutto + system prowizyjny

Agencja Combo Marketing powsta?a dlatego, ?eby wspomóc ludzi przedsi?biorczych w zakresie marketingu internetowego. Tak wiele ?wietnych pomys?ów upad?o przez to, ?e kto? ?le to zareklamowa? i ?wiat o nich nie us?ysza?. Wierzymy, ?e mo?emy to zmieni? dlatego nasz model biznesowy zak?ada tylko i wy??cznie d?ugotrwa?? wspó?prac? z naszymi kontrahentami.

Aspirujemy do organizacji turkusowej i w tym kierunku zmierzamy.
Je?li chcesz do??czy? do firmy w której nadrz?dnymi warto?ciami s?: lojalno??, uczciwo?? i odpowiedzialno?? to zapraszamy na nasz pok?ad. Otrzymasz du?? swobod? w dzia?aniu i du?e pole do realizacji w?asnych pomys?ów.


Combo Marketing Sp. z o.o. poszukuje do?wiadczonego speca od Sprzeda?y.

Jeste? dla nas dobrym kandydatem, je?eli:
 • masz min. 2 lata do?wiadczenia w sprzeda?y us?ug online (pozycjonowanie, Google Ads, Facebook Ads);
 • posiadasz podstawow? wiedz? w zakresie Google Ads. Facebook Ads oraz SEO;
 • jeste? samodzielny i zorganizowany;
 • lubisz rozmawia? z klientami;
 • masz otwart? g?ow? i szybko si? uczysz.
Za co b?dziesz odpowiedzialny w swoich codziennych dzia?aniach?
 • prowadzenie aktywnej sprzeda?y i rozwój relacji z obecnymi klientami;
 • obs?uga nap?ywaj?cych zapytań;
 • budowanie swojej bazy klientów;
 • tworzenie i wysy?anie ofert handlowych;
 • finalizowanie sprzeda?y;
 • dbanie o jako?? relacji z klientem.
Je?eli do nas do??czysz, zaoferujemy Ci:
 • umow? o prac? (podstaw? + premi? wg prostego i przejrzystego systemu premiowego);
 • realne i jasno sprecyzowane cele;
 • mo?liwo?? realizacji w?asnych pomys?ów, du?? niezale?no?? i swobod?;
 • elastyczne godziny pracy;
 • bardzo fajn?, rodzinn? atmosfer? pracy;
 • narz?dzia: laptop, telefon komórkowy, samochód s?u?bowy po okresie próbnym (ew. mo?esz je?dzi? swoim, a my zwrócimy Ci wszystkie koszty).

Zainteresowany? Wy?lij nam swoje CV

W CV prosimy o dopisanie klauzuli: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb?dnychprzy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw? z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883).


性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影