Do??cz do naszego zespo?u!

Combo Marketing to firma tworzona przez specjalistów: programistów, marketingowców, grafików, copywriterów, webmasterów. Wierzymy, ?e wspólnie ?atwiej mo?na osi?gn?? wyznaczony cel, dlatego do naszego zespo?u zapraszamy coraz to nowe osoby. Wiemy, ?e podstaw? sukcesu s? nie tylko umiej?tno?ci oraz talent, ale te? praca i wytrwa?o??. Szukamy osób, którym przy?wiecaj? podobne priorytety.

Jednocze?nie nie lubimy schematów i korporacyjnego systemu pracy. W?a?nie z tego powodu stawiamy na indywidualizm, a naszym pracownikom chcemy zapewni? woln? od stresu i presji atmosfer? sprzyjaj?c? jasnemu, kreatywnemu my?leniu. Dbamy o rozwój ca?ej grupy, ale te? poszczególnych jej cz?onków, w zwi?zku z czym staramy si? organizowa? regularne szkolenia i wspiera? indywidualne aspiracje zatrudnianych przez nas osób.

Gwarantujemy Ci:

  • prac? w stabilnej agencji reklamowej na samodzielnym stanowisku;
  • obs?ug? znanych, renomowanych marek;
  • mo?liwo?? rozwoju, zdobycia do?wiadczeń zawodowych i realizowania w?asnych pomys?ów;
  • prac? w zgranym zespole, w sympatycznej atmosferze;
  • wsparcie merytoryczne i szkolenia;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • dogodne warunki wspó?pracy;
  • dobr? kaw? / herbat? / yerba mate;
  • ChillOut Friday, gdzie gramy w monopoly,
  • scrabble, darta, fife i dobrze si? bawimy :)
Jak mog? aplikowa??

Wystarczy, ?e prze?lesz nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym, a my postaramy si? jak najszybciej rozpatrzy? Twoj? aplikacj?. W sprawie pracy mo?esz te? skontaktowa? si? z nami telefonicznie lub poprzez formularz na stronie. W ka?dej chwili masz równie? prawo dowiedzie? si?, na jakim etapie znajduje si? obecnie post?powanie rekrutacyjne.

Kogo szukacie?

Aktualne oferty pracy znajdziesz poni?ej, jednak nawet je?li Twój profil nie pasuje do ?adnego z oferowanych obecnie stanowisk, nie zniech?caj si?. Mo?esz opowiedzie? nam o swoich umiej?tno?ciach, zdolno?ciach, do?wiadczeniu, sukcesach. Mo?liwe, ?e zainteresujesz nas swoj? osob? i mimo wszystko nawi??emy sta?? wspó?prac?.

Aktualne oferty pracy

Stanowisko
Dzia? firmy
Data dodania
Social Media
11 Sierpień, 2020
Handlowy
15 Pa?dziernik, 2020