POZYCJONOWANIE

STRON WWW i SKLEPóW

Popraw widoczno?? swojej witryny w sieci. Docieraj do w?a?ciwych odbiorców zainteresowanych konkretnie Twoim produktem, us?ug?, mark?. Wyprzed? konkurencj? – pozwól potencjalnym klientom szybko i ?atwo odnale?? Ci? w wirtualnym ?wiecie.

1

Brak op?at wst?pnych
Przed podpisaniem umowy szczegó?owo poinformujemy Ci? o wszelkich nale?no?ciach.

2

Sta?y dost?p do monitoringu fraz
Regularnie wykonujemy szczegó?owe raporty i przesy?amy je naszym Klientom.

3

P?atno?? tylko za wynik
Niezale?nie od ilo?ci fraz do pozycjonowania zap?acisz jedynie za te, które znajd? si? w pierwszej dziesi?tce wyników w Google.

4

Optymalizacja i wsparcie techniczne
Zapewniamy pomoc w przypadku problemów ze stron?, domen?, serwerem.

Je?li jeste? zainteresowany us?ug? pozycjonowania stron, wype?nij formularz i skontaktuj si? z nami.

CO ROBIMY?

ico kopia 3
Pozycjonowanie

Oferujemy us?ugi SEO w rozmaitych pakietach, specjalnie dopasowanych do specyfiki poszczególnych bran?, indywidualnych uwarunkowań, praw rz?dz?cych danym biznesem i potrzeb ró?nych Klientów. Zajmujemy si? pozycjonowaniem regionalnym, szerokim, zagranicznym oraz pozycjonowaniem sklepów.

ico
Audyt

Zespó? naszych ekspertów analizuje i ocenia stron? internetow? Klienta, sprawdzaj?c jej dostosowanie do wymogów wyszukiwarek internetowych. Takie dzia?anie pozwala na szybk? ewaluacj? i w razie konieczno?ci – zmian? poszczególnych parametrów w taki sposób, by zwi?kszy? widoczno?? witryny w sieci.

ico copy
Copywriting

Tre?? zamieszczona na stronie, opublikowana na blogu, stworzona na potrzeby kampanii w mediach spo?eczno?ciowych s?u?y nawi?zywaniu relacji z odbiorc?. Jednak w sieci unikalny, niepowtarzalny content ma znaczenie równie? dla widoczno?ci witryny – jest jednym z istotnych czynników rankingowych w wyszukiwarkach.

ico copy 2
Doradztwo internetowe

Profesjonalne wsparcie osób, które od lat zajmuj? si? marketingiem internetowym, pozwala unikn?? wpadek i ustrzec si? przed ewentualn? pora?k?. Specyfika biznesu prowadzonego w wirtualnej przestrzeni rz?dzi si? w?asnymi prawami – warto je pozna?, by wyprzedzi? konkurencj? i efektywnie promowa? w?asne produkty.

Jeste? zainteresowany wspó?prac? w zakresie pozycjonowania?

Codziennie miliony ludzi na ?wiecie szukaj? informacji w sieci. Cz??? z nich to potencjalni klienci. Co zrobi?, aby szybko i ?atwo znale?li informacj? o Twojej firmie? Aby trafili w?a?nie na Twoj? stron?, a nie konkurencji? Jak sprawi?, by klikn?li w Twój link? Podpowiadamy: wypozycjonowa? si?.

Spo?ród wszystkich metod dost?pnych w sieci SEO ma najwy?szy wska?nik CLV, czyli sum? przychodów generowanych przez przeci?tnego klienta dla firmy podczas trwania relacji.

SEO (Search Engine Optimization) jest bardzo skuteczne, ale tylko dla cierpliwych. Efekty pojawiaj? si? zazwyczaj po kilku miesi?cach. Jednak czekanie si? op?aca, bo korzy?ci s? wymierne, a zwrot stabilny. Wysokie miejsce w wynikach wyszukiwania dla okre?lonych fraz gwarantuje du?y odsetek klikni??. A im wi?cej ludzi zagl?da na stron?, tym wi?ksza szansa, ?e kogo? zainteresuje zawarta na niej oferta, produkt, us?uga. Pierwsza strona wyników wyszukiwania charakteryzuje si? klikalno?ci? 52,4%, pierwsza pozycja na niej – 18,2%, druga – 10,1%, a trzecia – 7,2%. Co to oznacza w praktyce? Ponad po?owa internautów wchodzi na strony z pierwszej dziesi?tki wyników. Je?li Twój link pojawi si? na pierwszej pozycji, to istnieje szansa, ?e niemal 1/5 u?ytkowników wpisuj?cych w wyszukiwarce konkretn? fraz?, kliknie w niego. Nie musimy Ci? przekonywa?, ?e pozycja lidera si? op?aca.

Zaufaj specjalistom!

Pozycjonowanie wymaga sporych nak?adów pracy, mi?dzy innymi optymalizacji, czyli takich modyfikacji kodu i tre?ci, które sprawi?, ?e roboty wyszukiwarki b?d? postrzega?y dan? stron? jako warto?ciow? i pozwol? jej uplasowa? si? wysoko w rankingu. Dodatkowo nale?y nieustannie ?ledzi? zmieniaj?ce si? co jaki? czas algorytmy Google, a dzia?aniami SEO kierowa? umiej?tnie, by nie doprowadzi? do na?o?enia filtrów i zablokowania witryny w wynikach.
Wed?ug nas, w tym przypadku lepiej nie robi? tego samemu i ca?? prac? zleci? profesjonalistom. Ceny? Najcz??ciej stawki uzale?nione s? od ilo?ci i popularno?ci wybranych fraz, ale je?li wybierzesz uczciwego wykonawc? us?ugi – pieni?dze nie pójd? na marne.

NAJCZ??CIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co oznacza p?atno?? za wynik?

Przyjmijmy, ?e op?ata za fraz? ?fotograf lublin” to 100 z? miesi?cznie. Je?eli ka?dego dnia w miesi?cu po wpisaniu frazy ?fotograf lublin” strona by?a na pierwszej stronie w wynikach wyszukiwań Google, to naliczamy pe?n? op?at? 100 z?. Je?eli natomiast strona by?a przez 15 dni na pierwszej stronie wyników wyszukiwań, a przez pozosta?e na drugiej i ka?dej kolejnej stronie w wynikach wyszukiwań, to p?ac? Państwo tylko za 15 dni na pierwszej stronie, czyli 50 z?. Je?li by?a jeden dzień – to ui?ci? trzeba 1/30 stawki za fraz? czyli 3,33 z?.

Czy optymalizujecie moj? stron? w ramach umowy?

Tak, w ramach pakietu pozycjonowania oferujemy równie? kompleksow? optymalizacj? witryny. Poprawna budowa i dostosowanie zawarto?ci strony do wymagań wyszukiwarek internetowych ma kluczowe znaczenie dla pozycji zajmowanej w rankingu wyników. Dla robotów Google to w?a?nie content jest jednym z najistotniejszych wska?ników, decyduj?cych o warto?ci strony.

Jak mog? sprawdzi?, czy pozycjonowanie daje po??dane rezultaty?

Nie mamy nic do ukrycia, dlatego w ka?dym miesi?cu b?dziesz otrzymywa? od nas szczegó?owe zestawienie. Na podstawie danych z raportu oraz dziennego monitoringu fraz mo?esz prze?ledzi? efekty naszych prac i sam oceni?, czy kampania SEO daje spodziewane wyniki. Co wi?cej, dajemy Ci równie? dost?p online do wyników pozycjonowania.

Co zyskam, pozycjonuj?c swoj? stron??

Za?o?enia kampanii bywaj? ró?ne (generowanie ruchu na stronie, pozyskiwanie nowych klientów, poszerzenie grupy czytelników/odbiorców). Na pocz?tku ustalimy wspólnie, jakie s? Twoje oczekiwania i cele, a nast?pnie optymalnie dobierzemy typ pozycjonowania (lokalne, szerokie, zagraniczne) do potrzeb Twojej firmy.

ZAPYTAJ O POZYCJONOWANIE

Wype?nij formularz, a my skontaktujemy si? z Tob?.

Chc? napisa? wiadomo??

Zobacz, z jakich kampanii reklamowych mo?esz skorzysta?

Google Ads
Facebook
Projekty Graficzne
Pozycjonowanie stron www i sklepów