Konkurs na Facebooku dla VacansOleil

Na profilu firmowym polskiego oddzia?u biura przed nadchodz?cym d?ugim wiosennym weekendem przeprowadzili?my konkurs ?Bitwa o Majówk?”. Za?o?eniem akcji by?a promocja marki w okresie przedwakacyjnym, a jednocze?nie zwi?kszenie ?wiadomo?ci i wiedzy o firmie w?ród odbiorców.

ad-sm-vacans-oleil
Problem ico kopia

Na profilu firmowym polskiego oddzia?u biura przed nadchodz?cym d?ugim wiosennym weekendem przeprowadzili?my konkurs ?Bitwa o Majówk?”. Za?o?eniem akcji by?a promocja marki w okresie przedwakacyjnym, a jednocze?nie zwi?kszenie ?wiadomo?ci i wiedzy o firmie w?ród odbiorców.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Dzia?ania rozpocz?li?my od wyj?tkowego rodzaju kampanii, tzw. kampanii teaserowej. Na Facebooku pojawi?a si? zapowied? konkursu, ale bez szczegó?owych danych (np. daty rozpocz?cia zabawy). Dodatkowe informacje podali?my po kilku dniach, a w chwili startu akcji zintensyfikowali?my dzia?ania promocyjne. Przez tydzień, codziennie zadawali?my 2 pytania zamkni?te. Posty konkursowe publikowali?my o ró?nych (niespodziewanych dla uczestników) godzinach.

Efekty ico kopia copy 2

Nasze dzia?ania doprowadzi?y do znacznego zwi?kszenia ruchu na fanpage’u. Uczestnicy regularnie odwiedzali profil, sprawdzaj?c, czy zamie?cili?my ju? pytania konkursowe, a jednocze?nie ogl?dali promocyjne posty z propozycjami wakacyjnych wyjazdów przygotowanych przez biuro. Na fanpage’u przyby?o 445 fanów, a konkurs spotka? si? z zainteresowaniem ze strony a? 448 osób. Co istotne, uda?o nam si? dotrze? do ludzi realnie zainteresowanych ofert? VacansOleil i tematyk? podró?y, gdy? po zakończeniu kampanii aktywno?? na profilu znacznie wzros?a, a nasz Klient odnotowa? wi?ksz? liczb? rezerwacji kempingów na okres wakacji.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE