Wyzwanie

Kancelaria prawna zwróci?a si? do nas o stworzenie strony internetowej. Dotychczas funkcjonuj?ca witryna mia?a przestarza?y layout i nie korespondowa?a ze specyfik? bran?y. Wyzwaniem okaza?o si? równie? czytelne, przejrzyste rozmieszczenie tre?ci w taki sposób, by u?ytkownik móg? bez problemu odnale?? informacje dotycz?ce jego sprawy.

Rozwi?zanie

Strona zosta?a zaprojektowana w sposób spójny, nawi?zuj?cy do innych elementów identyfikacji wizualnej. Wykorzystano ustalon? kolorystyk? – odcienie granatu, be?u, bieli i czerni. Zakres spraw wraz z opisami posortowano, by by?y jak najbardziej przyst?pne dla odbiorcy. Na stronie g?ównej w kluczowym punkcie znalaz? si? formularz kontaktowy. W stopce z kolei umie?cili?my odno?niki do podstron poszczególnych oddzia?ów kancelarii na terenie województwa lubelskiego.

Zobacz te?:

Identyfikacja wizualna dla kancelarii
Ubi Ius

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE