Opracowanie identyfikacji wizualnej
kancelarii UBIIUS

Wyzwanie

Dzia?aj?ca od kilku lat kancelaria prawna UBI IUS specjalizuj?ca si? w odzyskiwaniu odszkodowań zwróci?a si? do nas o od?wie?enie dotychczasowego wizerunku firmy. Zadanie polega?o na gruntownej przebudowie funkcjonuj?cej wcze?niej identyfikacji wizualnej, a tak?e stworzeniu wielu elementów graficznych zupe?nie od nowa.

Rozwi?zanie

Projektuj?c logo i materia?y reklamowe, skupili?my si? na podkre?leniu profesjonalnego wizerunku firmy. W?a?nie dlatego nasi graficy wykorzystali przede wszystkim odcienie ciemnego granatu wzbogacone elementami eleganckiego be?u i niebieskiego. Prosty krój czcionek w kolorach klasycznej bieli (na ciemnym tle) i czerni (na jasnym tle) dodatkowo uwydatnia charakter kancelarii jako miejsca, w którym mo?na uzyska? fachow? pomoc prawn?.

ubiius-ulotki

Projekty materia?ów
reklamowych

Wspó?praca polega?a na stworzeniu materia?ów marketingowych ró?nego typu, zarówno tych wykorzystywanych w wersji drukowanej, jak i cyfrowej. Podstaw? sta?o si? stworzenie nowego logo, które w sposób jednoznaczny, ale niestandardowy mia?o oddawa? charakter firmy.

 

Oprócz logotypu wykonali?my tak?e projekty ulotek oraz materia?ów cyfrowych wykorzystywanych na stronie internetowej (równie? naszego autorstwa) oraz w kampaniach reklamowych prowadzonych w sieci.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE