Opracowanie brandingu
dla szko?y tańca Salsame

Wyzwanie

Lubelskie studio tańca zajmuj?ce si? promocj? salsy i tańców latynoamerykańskich postanowi?o o?ywi? dotychczasowy wizerunek firmy. Remont i przebudowa wn?trz szko?y tańca by?y dobrym momentem na odnowienie i spójne po??czenie innych elementów zwi?zanych z szeroko poj?t? identyfikacj? wizualn?. W?a?nie z takim zleceniem w?a?ciciele Salsame zwrócili si? do nas.

Rozwi?zanie

Idea przedstawiona przez Klienta opiera?a si? na za?o?eniu, ?e nowy wizerunek marki ma by? do?? prosty, minimalistyczny, jasny, ograniczony do w?skiej palety barw z wyra?nie roz?o?onymi akcentami, bazuj?cymi na dobrej jako?ci zdj?ciach. Powtarzalno?? okre?lonych elementów (kolory, czcionka) sta?a si? dla nas podstaw? do stworzenia spójnej identyfikacji wizualnej.

salsame-identyfikacja-wizualna

Materia?y promocyjne

Dotychczasowe realizacje Salsame zwi?zane z promocj? wizerunku by?y do?? chaotyczne, przypadkowe i tworzone dora?nie bez nadrz?dnej, przemy?lanej koncepcji. Dlatego naszym celem sta?o si? ujednolicenie wszystkich elementów i materia?ów promocyjnych tak, by jednoznacznie identyfikowa?y studio tańca i sprzyja?y budowaniu ?wiadomo?ci marki w?ród odbiorców.

Branding studia

Zgodnie z wykreowan? spójn? strategi? wizualn? opracowali?my roll-upy, grafiki na koszulki dla uczestników kursów, grafiki zdobi?ce wn?trza odnowionego studia oraz reklamy zewn?trzne (m. in. wielkoformatowe banery na budynek siedziby szko?y). Z okazji urodzin szko?y tańca Salsame zaprojektowali?my równie? grafiki okoliczno?ciowe – urodzinowe logo, ?cianki i banery na Facebooka.

salsame-banner

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE