Opracowanie identyfikacji wizualnej
marki Poland Premium

Wyzwanie

Pomys?odawcy nowego polskiego znaku promocyjnego zlecili nam przygotowanie podstawowych elementów identyfikacji wizualnej. Co oczywiste, projektowane szablony graficzne mia?y w sposób jasny nawi?zywa? do narodowego charakteru, polsko?ci, a jednocze?nie podkre?la? jako?? i renom? marek promowanych znakiem.

Rozwi?zanie

Pierwszym i najwa?niejszym zadaniem sta?o si? stworzenie logotypu, który jednoznacznie wyra?a?by za?o?enia pomys?odawców. Symbol mia? pojawia? si? na poszczególnych materia?ach promocyjnych i tym samym definiowa? ich wygl?d. Zespó? naszych grafików stworzy? bia?o-czerwony znak odzwierciedlaj?cy uproszczony kszta?t terytorium Polski z czarnym napisem nazwy nowej marki.

polandpremium1

Materia?y reklamowe

W ramach zlecenia stworzyli?my spójne projekty wizytówek, roll-upów oraz banerów zewn?trznych. Projekty bazuj? na idei wykorzystuj?cej przede wszystkim biel prze?aman? czerwieni? i czerni?. Wa?nymi elementami projektów s? zdj?cia przedstawiaj?ce wa?ne zabytki, krajobrazy i obszary kojarz?ce si? z Polsk?.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE