Cykliczne promocje na Facebooku dla Odkryj-Auto

Odkryj-Auto to wypo?yczalnia samochodów, która posiada 23 punkty odbioru w ca?ej Polsce, w tym przy wi?kszo?ci lotnisk. Oferuje samochody w najni?szych cenach na rynku – od 49 z? za dob?. Daje klientom mo?liwo?? wyboru pojazdów ró?nej wielko?ci: od ma?ych aut czteroosobowych po dziewi?cioosobowe vany i samochody marek premium.

ad-sm-vacans-odkryj-auto
Problem ico kopia

Celem Klienta by? wzrost liczby rezerwacji dokonywanych online. Najwi?ksza grupa osób wypo?ycza samochody w okresie letnim. Firmie Odkryj-Auto zale?a?o na tym, by liczba wypo?yczeń by?a równie wysoka w pozosta?ych miesi?cach roku.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Wspólnie z przedstawicielami firmy Odkryj-Auto stwierdzili?my, ?e najlepszym rozwi?zaniem b?dzie organizowanie cyklicznych ??rodowych Promocji”, które stan? si? sta?ym elementem fanpage’a. Je?eli promocje organizowane s? regularnie, z tygodnia na tydzień, klient ch?tnie powraca na profil firmy, a o promocjach dowiaduje si? coraz wi?ksza grupa osób.

Efekty ico kopia copy 2

?rodowe promocje cieszy?y si? bardzo du?ym zainteresowaniem – w ka?dym kolejnym tygodniu notowali?my tendencj? wzrostow?. Od 18 stycznia 2017 do 21 czerwca 2017 tylko w ?rody liczba wszystkich odbiorców wynios?a ??cznie prawie 73 tysi?ce. ?rodowe posty zdoby?y 484 polubień i 2841 klikni??. W ramach jednej ??rodowej Promocji” zorganizowali?my zabaw?, w której ka?dy z odbiorców móg? wygra? 15% zni?ki na wypo?yczenie dowolnego auta. Zainteresowanie fanów by?o tak du?e, ?e w akcji promocyjnej wzi??o udzia? 185 osób – generuj?c 689 reakcji. Sam post dotar? do imponuj?cej liczby osób – 22 134 odbiorców.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE