Kompleksowe opracowanie
identyfikacji wizualnej MPW

Wyzwanie

Jedyny w kraju producent niezawodnych, innowacyjnych wirówek medycznych i laboratoryjnych zg?osi? si? do nas z pro?b? o rewitalizacj? wizerunku marki. Naszym zadaniem by?o kompleksowe opracowanie poszczególnych elementów identyfikacji wizualnej na nowo, nadanie im ?wie?ego, nowoczesnego, a jednocze?nie profesjonalnego wygl?du, nawi?zuj?cego do specyfiki bran?y.

Rozwi?zanie

Jasno okre?lone cele pozwoli?y nam opracowa? projekt graficzny firmowej strony internetowej producenta wirówek. Zaj?li?my si? równie? jej wdro?eniem. Ponadto przygotowali?my wzór prezentacji firmowej, stopk? mailow?, szablony materia?ów drukowanych, piecz?tek i tabliczek na gabinety lekarskie.

identyfikacja-wizualna-mpw1

Logo jubileuszowe i akcydensy

Pierwotny wygl?d logotypu sta? si? dla nas punktem wyj?cia do stworzenia Podstawowej Ksi?gi Znaku oraz pozosta?ych komponentów decyduj?cych o spójnym wizerunku przedsi?biorstwa. Na bazie dotychczasowego symbolu firmowego zaprojektowali?my równie? logo jubileuszowe na 70-lecie istnienia MPW Med. Instruments.

Zaj?li?my si? kreacj? wzoru certyfikatu, znaczka ?Wyprodukowano w Polsce”, kalendarza trójdzielnego, notesu otwieranego i notesu zwyk?ego w formacie A4.

Materia?y dla biznezu

Kontrahentami i partnerami handlowymi MPW Med. Instruments s? odbiorcy krajowi i zagraniczni. Dzia?aj?ca od wielu dekad firma zd??y?a ugruntowa? swoj? pozycj? i zbudowa? rozleg?? sie? dystrybucyjn?. Maj?c to na uwadze, nale?a?o przygotowa? profesjonalne wzory materia?ów dla biznesu, które umo?liwia?yby prezentacj? oferty i ?wiadczy?y o zdobytej renomie.

Zachowuj?c ogóln? kolorystyk?, opracowali?my projekty wizytówek, papieru firmowego i koperty firmowej.

identyfikacja-wizualna-mpw3

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE