Wyzwanie

Dla firmy z bran?y nieruchomo?ci zajmuj?cej si? profesjonaln? obs?ug? wynajmu mieszkań i pokojów mieli?my stworzy? wyspecjalizowan? stron? internetow? nawi?zuj?c? do wygl?du ju? istniej?cej witryny. Nowa strona mia?a s?u?y? wy??cznie rezerwacji lokali, a jednocze?nie stanowi? spójne dope?nienie (przede wszystkim pod wzgl?dem layoutu) dotychczas funkcjonuj?cej strony.

Rozwi?zanie

Stworzyli?my projekt, w którym wykorzystali?my kolorystyk?, charakterystyczne elementy i ogólny uk?ad istniej?cej witryny. Opracowali?my wygl?d i funkcjonalno?? szczegó?owej wyszukiwarki pozwalaj?cej filtrowa? i sortowa? oferty wed?ug wielu wytycznych (mi?dzy innymi: miasta, dzielnicy, wielko?ci lokalu, liczby pokoi, ceny, terminu dost?pno?ci czy daty zamieszczenia og?oszenia). Dodali?my mo?liwo?? zaw??enia wyszukiwania wy??cznie do mieszkań lub pokoi oraz podgl?d lokalizacji nieruchomo?ci na mapie. W szczegó?ach ka?dej oferty znalaz?o si? miejsce na dok?adny opis.

Zobacz te?:

Kampania reklamowa dla klienta
w bran?y nieruchowmo?ci
Jak pobili?my rekord frekwencji?

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE