Kampania Facebook Ads dla Modnych Du?ych Rozmiarów

W czasach, gdy bycie fit nie wychodzi z mody, osoby puszyste miewaj? spore problemy z dobraniem odpowiedniego fasonu ubrania pasuj?cego do pe?nej figury. O klientów o obfitszych kszta?tach zadba? jednak sklep Modne Du?e Rozmiary. Firma dzia?a na terenie ca?ego kraju, prowadz?c sprzeda? internetow?. W Warszawie znajduje si? równie? stacjonarny salon oferuj?cy garderob? w rozmiarach XXL.

ad-sm-vacans-modne-duze-rozmiary
Problem ico kopia

Kluczowym celem kampanii by? wzrost sprzeda?y asortymentu oferowanego w cenach promocyjnych. Dodatkowe za?o?enie polega?o na dotarciu do jak najwi?kszej grupy odbiorców, którzy poszukiwali trudno dost?pnej odzie?y w du?ych rozmiarach.

Rozwi?zanie ico kopia copy

By sprosta? za?o?eniom, na Facebooku przygotowali?my kampani? promocyjn? skierowan? do precyzyjnie dobranej grupy docelowej. Odbiorcami reklam by?y tylko te osoby, które interesowa?y si? ubraniami w du?ych rozmiarach. Ponadto w kampaniach stosowali?my remarketing.
W czasie akcji promocyjnej wykorzystywali?my nowy (w tamtym czasie) rodzaj reklamy – Multi Product Ads. Dzi?ki niemu mo?na w zaledwie 1 reklamie wy?wietli? nawet 5 grafik, które przewija si? za pomoc? strza?ek.

Efekty ico kopia copy 2

Starannie dobrane grupy docelowe, element innowacji oraz skuteczne tre?ci marketingowe sprawi?y, ?e rezultaty kampanii pozytywnie zaskoczy?y klienta. Zyski, które by?y bezpo?rednim wynikiem przeprowadzonej akcji, kilkukrotnie przewy?szy?y nak?ady!

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE