Jak pobili?my rekord frekwencji?

?Mieszkanicznik” jest stowarzyszeniem zrzeszaj?cym w?a?cicieli nieruchomo?ci na wynajem. Od paru lat w kilkunastu miastach (równie? zagranicznych) organizuje ono spotkania, podczas których uczestników zaznajamia si? z zagadnieniami dotycz?cymi nieruchomo?ci. Raz do roku w trakcie ogólnopolskiego Kongresu ?Mieszkaniczników” prowadzone s? liczne wyk?ady tematyczne i odbywaj? si? minitargi. Jest to najwi?ksza tego typu impreza w Polsce. Dlatego z przyjemno?ci? podj?li?my si? promocji VIII edycji tego eventu, który odby? si? w 2016 roku w ?ódzkiej hali EXPO.

ad-sm-kmieszkanicznik
Problem ico kopia

Jak nietrudno si? domy?li?, g?ównym za?o?eniem kampanii by?o dotarcie do jak najwi?kszej liczby osób potencjalnie zainteresowanych wzi?ciem udzia?u w wydarzeniu i sk?onienie ich do zapisów.

Rozwi?zanie ico kopia copy

By osi?gn?? cel, nawi?zali?my kontakt z administratorami grup na Facebooku, które dotyczy?y wynajmu mieszkań w ró?nych miastach Polski. W obr?bie grup publikowali?my posty informuj?ce o zbli?aj?cym si? evencie. Jednocze?nie prowadzili?my kampani? Facebook Ads docieraj?c? do szerszego grona osób interesuj?cych si? wynajmem nieruchomo?ci. W tym celu utworzyli?my zestawy reklam ró?ni?ce si? grup? odbiorców, do których kierowali?my przekaz. Dzi?ki testom A/B wy?owili?my najskuteczniejsze targety i to na nich skupili?my ?rodki w kolejnych tygodniach trwania promocji.

Efekty ico kopia copy 2

Niew?tpliwym sukcesem kampanii by?o to, ?e je?li chodzi o frekwencj?, VIII Kongres okaza? si? rekordowym w dotychczasowej historii eventu.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE