Promocja profilu i budowa silnej spo?eczno?ci wokó? marki Mazuria

Mazuria to najwi?ksza w Polsce hurtownia i sklep ?eglarski.
W jednym miejscu kupisz sprz?t i wyposa?enie ?odzi i jachtów od ?wiatowych producentów, wysokiej jako?ci odzie? ?eglarsk?, elektronik? i chemi? jachtow?.

W celu dotarcia z produktami do szerokiego grona odbiorców, Mazuria postanowi?a promowa? si? na Facebooku, jednak?e wymaga? on od?wie?enia i zmiany dzia?ań marketingowych. Wówczas profil liczy? nieco ponad 400 polubień, natomiast posty publikowane by?y sporadycznie i zdobywa?y niedu?y zasi?g.

Cel ico kopia

Mazuria powierzy?a nam zadanie od?wie?enia fanpage’a pod k?tem graficznym, wypromowania go w celu zbudowania na nim silnej i zaanga?owanej spo?eczno?ci (zarówno w sezonie, jak i po) oraz zwi?kszenia sprzeda?y.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Do profilu Mazuria podeszli?my kreatywnie i z zaanga?owaniem. Pierwszym krokiem do realizacji naszych celów by?o przeprowadzenie analizy i dokonanie oceny dotychczasowych dzia?ań oraz stworzenie przemy?lanej strategii komunikacji. Bazuj?c na zebranych informacjach, znale?li?my wcze?niejsze niedoskona?o?ci i poszukali?my nowych, skuteczniejszych rozwi?zań. Dzia?ania na profilu rozpocz?li?my od od?wie?enia wygl?du fanpage’a. Stworzyli?my spójn? komunikacj? wizualn? na profilu, tj. ?nowe szablony do postów sprzeda?owych, promocyjnych, anga?uj?cych typu posty z ciekawostkami o Mazurach, czy te? infografiki o ?eglarstwie.

 

Docieraj?c do nowych odbiorców wykorzystali?my sprawdzon? metod? – posty by?y dodatkowo promowane w?ród osób zainteresowanych ?eglarstwem oraz osób wykazuj?cych cechy wspólne z fanami fanpage’a. Zach?cali?my spo?eczno?? do wej?cia w interakcj? z mark? (komentarze, polubienia, wiadomo?ci). Niektóre z postów uzyskiwa?y nawet powy?ej 100 reakcji. Ka?d? z osób wykazuj?cych aktywno?? zapraszali?my do polubienia fanpage’a. Proces wysy?ania zaproszeń usprawnili?my dzi?ki specjalnej wtyczce. Pozwoli?o nam to uzyska? dodatkowe bezp?atne polubienia strony. Przedstawili?my mark? ?w roli eksperta – publikowali?my posty ukazuj?ce funkcjonalno?? danego produktu oraz zamieszczali?my linki do artyku?ów na blogu firmowym.

 

W celu zgromadzenia w jednym miejscu spo?eczno?ci zainteresowanej ?eglarstwem i sklepem utworzyli?my grup? na Facebooku o nazwie Kana?ówki. Prowadzili?my p?atn? kampani? na pozyskiwanie polubień, dzi?ki której uda?o nam si? osi?gn?? liczb? 4639 o ?rednim koszcie 1 z? za polubienie strony. Ponadto prowadzili?my kampani? na promowanie postów oraz konwersje (sprzeda? z katalogu i przekierowania na stron? www).

Efekty ico kopia copy 2

Dobór odpowiednich narz?dzi oraz dzia?ania w zakresie content marketingu i kampanii Facebook Ads sprawi?y, ?e ju? po pierwszych tygodniach zacz??y pojawia? si? pozytywne efekty. Wzros?a aktywno?? pod postami oraz liczba polubień, co prze?o?y?o si? równie? na wzrost sprzeda?y. W ci?gu roku naszych dzia?ań zaanga?owali?my 65457 u?ytkowników, uzyskuj?c ??czni? liczb? 10854 reakcji (polubień, komentarzy, udost?pnień). W rok nasze posty dotar?y do 77606 osób organicznie (bez p?atnych dzia?ań), natomiast zasi?g p?atny wyniós? 374 646. Finalnie uda?o nam si? zbudowa? liczn? grup? odbiorców zgromadzonych wokó? profilu. Po nieco ponad roku systematycznych dzia?ań konto osi?gn??o liczb? ponad 5000 fanów. Aktualnie profil polubiony jest przez 5633 u?ytkowników, a obserwowany przez 5758.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE