Nowa koncepcja graficzna identyfikacji
Lingua Kids Club

Wyzwanie

Lingua Kids Club jest szko?? j?zykow? specjalizuj?c? si? w nauczaniu dzieci w ró?nym wieku. Program opiera si? na autorskiej metodzie wykorzystuj?cej naturaln? dzieci?c? ch?? poznawania ?wiata. Szko?a uczestniczy w programie National Geographic Learning. Naszym zadaniem by?o stworzenie materia?ów reklamowych (projekt plakatu, roll-up’u, ulotki i baneru), które mia?y trafi? do odbiorcy jeszcze przed rozpocz?ciem roku szkolnego.

Rozwi?zanie

Postawili?my na nowoczesny, ale ciep?y i przyjemny wizerunek. Przy takich projektach nale?y jednak pami?ta?, ?e reklamy musz? przekona? przede wszystkim rodzica, poniewa? to on decyduje o zapisaniu dziecka do danej szko?y. Inspiracj? do opracowanych rozwi?zań graficznych sta?o si? istniej?ce logo szko?y.

linguakidsclub2

Projekty graficzne w ?ywej
kolorystyce

Wykorzystali?my kolorystyk? wspó?graj?c? z logo szko?y. Postanowili?my te? nawi?za? do firmowego znaku, projektuj?c ozdobne elementy graficzne. Zastosowali?my nowoczesne, op?ywowe fonty. Informacje starali?my si? przedstawi? w jak najbardziej przejrzysty sposób.

Materia?y reklamowe
na ró?ne sezony

Szko?a j?zykowa Lingua Kids Club organizuje ró?nego rodzaju kolonie dla dzieci, zarówno w wakacje jak i ferie zimowe. Zaprojektowali?my zestaw materia?ów graficznych na oba rodzaje wydarzeń: plakaty, ulotki oraz grafiki wykorzystane na stronie internetowej. Wszystkie projekty powsta?y w ?ywej, przyjemnej kolorystyce maj?cej zach?ci? do udzia?u w koloniach. Równie wa?ne by?o czytelne i przejrzyste rozmieszczenie tre?ci.

linguakidclub1

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE