Identyfikacja wizualna
dla firmy LaFolia

Wyzwanie

Nowo powstaj?ca firma zajmuj?ca si? produkcj? folii, opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych zwróci?a si? do nas o przygotowanie kompleksowej identyfikacji wizualnej marki. Wyzwanie polega?o na graficznym opracowaniu materia?ów marketingowych.

Rozwi?zanie

W ramach wspó?pracy zespó? naszych grafików opracowa? ksi?g? znaku, która sta?a si? podstaw? do wykonania szablonów pozosta?ych materia?ów reklamowych. Zaprojektowali?my wizytówki, papier i koperty firmowe, teczk?, tablic? informacyjn?, roll-up oraz stopk? mailow?.

lafolia-ulotki

Materia?y dla biznesu

La Folia jako nowa firma potrzebowa?a materia?ów, które pozwoli?yby jej wyró?ni? si? na tle konkurencji, a jednocze?nie wykreowa? unikalny, rozpoznawalny wizerunek. Kolejn? kwesti? po stworzeniu ogólnej koncepcji by?o stopniowe zdobywanie pozycji, budowanie renomy.

Maj?c na wzgl?dzie te wytyczne, opracowali?my spójne, zgodne ze wskazaniami ksi?gi znaku wzory materia?ów reklamowych dla biznesu. Cz??? z nich w wersji drukowanej zosta?a wzbogacona elementem dekoracyjnym w postaci lakieru punktowego.

Logo i akcydensy

Bazuj?c na ogólnych za?o?eniach przedstawionych nam przez Klienta, przygotowali?my 3 wersje logo. Ostatecznie wybrany zosta? wariant w stylistyce retro wykorzystuj?cy intensywne, nasycone odcienie czerni i czerwieni. Logo pojawia si? równie? jako element ozdobny na innych materia?ach. Niektóre szablony graficzne (ulotek, szyldu, dwustronnych wizytówek) zosta?y przygotowane tak, by dawa?y si? ?atwo edytowa?.

lafolia—identyfikacja-wizualna

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE