Jak obni?yli?my koszty w kampaniach dla lokalnych dealerów Mazdy?

Mazda jest jednym z najwi?kszych klientów Combo Marketing. Du?y koncern motoryzacyjny to licz?cy si? gracz nie tylko na rynku krajowym czy europejskim, ale tak?e globalnym. Zaproszenie nas do wspó?pracy przy realizacji kilku wa?nych projektów wdra?anych na terenie Polski by?o wyró?nieniem, ale te? sporym wyzwaniem.

ad-sm-mazda
Problem ico kopia

Nasz zespó? zosta? zaanga?owany do poprowadzenia kampanii banerowej kilku modeli Mazdy. Akcja mia?a aktywizowa? u?ytkowników (którzy ju? raz odwiedzili polsk? stron? koncernu) i zach?ca? ich do zamówienia jazdy próbnej. Celem by?o równie? umocnienie ?wiadomo?ci marki w?ród lokalnych spo?eczno?ci (w ?odzi, Kielcach, Lublinie)

Rozwi?zanie ico kopia copy

Kampania spotka?a si? ze sporym zainteresowaniem. Przygotowane dla poszczególnych modeli
(Mazdy 3, 6, CX3, CX5, MX5)?
banery wy?wietla?y si? na portalach z wiadomo?ciami lokalnymi. Skierowane by?y równie? do u?ytkowników, których wcze?niejsze akcje w sieci sugerowa?y zainteresowanie zakupem samochodu.

Efekt ico kopia copy 2

Najwa?niejszym rezultatem kampanii by?o obni?enie kosztów wy?wietleń reklamy. Dzi?ki zaproponowanemu przez nas rozwi?zaniu dotarcie do potencjalnego klienta okaza?o si? wielokrotnie tańsze ni? w kampaniach realizowanych wcze?niej przez klienta.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE