Jak pobili?my rekord sprzeda?y w Game Dog Performance Nutrition?

Marka Game Dog Performence Nutrition od wielu lat zajmuje si? produkcj? i sprzeda?? suplementów diety dla psów. W swojej ofercie posiada m.in produkty wspomagaj?ce odporno??, wzmacniaj?ce stawy i ko?ci czworono?nych zwierzaków. Nasza kilkuletnia, owocna wspó?praca przenios?a si? na obszar mediów spo?eczno?ciowych. Przedstawione nam zadanie polega?o na zwi?kszeniu sprzeda?y flagowego produktu firmy: AniFlexi+, suplementu wspomagaj?cego prawid?ow? prac? uk?adu ruchu.

grafika
Problem ico kopia

Przedstawione nam zadanie polega?o na zwi?kszeniu sprzeda?y flagowego produktu firmy: AniFlexi+, suplementu wspomagaj?cego prawid?ow? prac? uk?adu ruchu.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Kilkumiesi?czna kampania pozwoli?a wykrystalizowa? najskuteczniejsze grupy odbiorców. To one pod wp?ywem prowadzonej akcji remarketingowej przyczyni?y si? do tego, ?e przychody ze sprzeda?y stale rosn?.

Efekty ico kopia copy 2

Odpowiednio przeprowadzona akcja promocyjna pozwoli?a nam ju? w 4. miesi?cu kampanii bardzo zbli?y? si? do dotychczasowego miesi?cznego rekordu sprzeda?y, który 30 dni pó?niej pobili?my. Co nie mniej wa?ne, tendencja wzrostowa stale si? utrzymuje, daj?c nadziej? na coraz lepsze wyniki w przysz?o?ci.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE