Akcja crowdfundingowa #zrzutkanamaksa. Fundacja Filmowa im. ?w. Maksymiliana Kolbe

Film ?Dwie Korony” stworzony przez Fundacj? Filmow? im. ?w. Maksymiliana Kolbe w du?ej cz??ci powstawa? z darowizn dokonywanych przez zwyk?ych ludzi, którzy chcieli mie? udzia? w jego realizacji.

Re?yser Micha? Kondrat g?ówn? rol? ?w. Maksymiliana Kolbe powierzy? Adamowi Woronowiczowi. W obsadzie znale?li si? równie? m.in.:

  • Cezary Pazura
  • Pawe? Del?g
  • Artur Barci?
  • Antoni Pawlicki
  • S?awomir Orzechowski
  • Dominika Figurska
  • Marcin Kwa?ny
  • Maciej Musia?

Aktorzy bior?cy udzia? w filmie zrezygnowali z ca?o?ci, lub cz??ci wynagrodzenia.

ad-sm-kolbe
Problem ico kopia

Naszym celem by?a pomoc w zbiórce ?rodków na postprodukcj? filmu. Niewielki bud?et reklamowy do dyspozycji i ma?a ilo?? czasu, to tylko nieliczne przeciwno?ci z jakimi spotkali?my si? przy okazji tego przedsi?wzi?cia.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Zbiórka odbywa?a si? za po?rednictwem strony internetowej: http://www.kolbe.org.pl, a has?em przewodnim ca?ego przedsi?wzi?cia by?a ?#zrzutkanamaksa”. Ruch na stron? generowali?my za pomoc? minikampanii prowadzonej w?ród u?ytkowników Facebooka oraz dzi?ki darmowym dzia?aniom reklamowych podejmowanym na wspomnianym portalu.

Oprócz tego prowadzili?my profil akcji na Instagramie.

Na potrzeby akcji powsta? m.in. apel twórców opublikowany w serwisie YouTube.

Efekty ico kopia copy 2

?rodki na finalizacj? postprodukcji uda?o si? zebra?, a zwrot z poniesionego wk?adu na promocj? zbiórki by? 4-krotny! Sam film zosta? ukończony, a jego premiera odby?a si? 22 maja 2017 roku w Cannes.
Wi?cej o promocji filmu przeczytasz tutaj

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE