Wyzwanie

Nasze zadanie opiera?o si? na stworzeniu projektu graficznego responsywnej witryny, który sta?by si? wyznacznikiem dla pozosta?ych elementów identyfikacji wizualnej. Jednym z celów sta?o si? równie? uproszczenie systemu rezerwacji aut w taki sposób, by by? on bardziej intuicyjny i przyjazny u?ytkownikowi.

Rozwi?zanie

Zgodnie z za?o?eniami wykonali?my unikalny model graficzny strony. Projekt sta? si? pó?niej baz? dla stworzenia pozosta?ych komponentów wizualnych funkcjonuj?cych zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i zewn?trznej (reklama outdoorowa). Z powodzeniem upro?cili?my system rezerwacji do zaledwie 3 kroków.

Zobacz te?:

Kompleksowa identyfikacja wizualna
dla firmy Fleet Center

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE