Jak skutecznie reklamowa? firm? z sektora motoryzacyjnego?

Fleet Center to sie? profesjonalnych wypo?yczalni samochodowych oferuj?cych zarówno auta osobowe, jak i dostawcze. Firma jest cz??ci? jednego z najwa?niejszych holdingów motoryzacyjnych w kraju – Grupy PTH S. A. Poza szerokim asortymentem wynajmowanych pojazdów Fleet Center ma dla swoich klientów ca?? gam? us?ug komplementarnych (np. zarz?dzanie flot?). Naszym zadaniem by?a promocja oferty spó?ki w Internecie i mediach spo?eczno?ciowych.

ad-sm-seat-fleet-center
Problem ico kopia

Firmowy fanpage Fleet Center mia? niezbyt bogat? histori?. Zanim nawi?zali?my wspó?prac?, posty by?y zamieszczane sporadycznie i zdobywa?y niewielki zasi?g. Nasze zadanie polega?o na profesjonalnej obs?udze profilu, a tak?e promocji kluczowych us?ug firmy.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Zaj?li?my si? nie tylko prowadzeniem kampanii na Facebooku, ale te? w sieci AdWords (linki sponsorowane, remarketing). Akcje marketingowe by?y skierowane do odbiorców zainteresowanych wynajmem konkretnych modeli samochodów, wynajmem d?ugoterminowym, a tak?e do u?ytkowników znajduj?cych si? w pobli?u oddzia?ów firmy.

Efekty ico kopia copy 2

Profesjonalne narz?dzia wykorzystywane do obs?ugi fanpage’a oraz systematycznie prowadzone akcje reklamowe pozwoli?y dosy? szybko zauwa?y? pozytywne efekty naszych dzia?ań. Wyra?nie zwi?kszy?a si? liczba u?ytkowników przechodz?cych z profilu firmowego na stron? docelow?, wzros?a równie? liczba rezerwacji dokonywanych online.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE