Kompleksowe opracowanie identyfikacji wizualnej Fleet Center

Wyzwanie

Fleet Center zg?osi?o si? do nas, by z okazji 15 lat swojej dzia?alno?ci od?wie?y? wizerunek marki, nada? jej nowoczesno?ci i bardziej profesjonalnego wygl?du. Naszym zadaniem by?a rewitalizacja logo, zaprojektowanie nowego layoutu strony oraz stworzenie wszystkich elementów identyfikacji wizualnej niezb?dnych dla firmy.

Rozwi?zanie

Wypo?yczalnia dzia?a na terenie ca?ej Polski, daje mo?liwo?? wynajmu d?ugo- i krótkoterminowego zarówno ma?ych, tanich aut, samochodów marek premium, jak i pojazdów dostawczych. Z tego wzgl?du wszystkie elementy identyfikacji wizualnej powinny trafia? zarówno do klienta indywidualnego, jak i biznesowego.W projektach musieli?my wi?c podkre?li? dynamik?, szybko?? i profesjonalizm dzia?ań firmy.

Inteligentny obiekt wektorowy
logo1 logo2
folder

Logo i akcydensy

Zachowuj?c ogólny charakter logo, poprawili?my jego estetyk?, by wygl?da?o bardziej profesjonalnie – dopracowali?my sygnet, pokusili?my si? o zmian? kolorystyki i opracowali?my nowy logotyp.

Spójna komunikacja to podstawa w budowaniu rozpoznawalno?ci i profesjonalnego wizerunku marki, dlatego stworzyli?my dla Klienta tak?e projekt wizytówki oraz papieru firmowego.

Materia?y dla biznesu

Klientami i partnerami handlowymi Fleet Center s? cz?sto du?e firmy, wynajmuj?ce samochody na kilka lat. Stworzyli?my wi?c projekt profesjonalnej prezentacji oferty. Firma nale?y do jednego z najwi?kszych holdingów motoryzacyjnych w Polsce – Grupy PTH, jest wi?c obecna na niezliczonych targach i eventach. Zadbali?my, by by?a rozpoznawalna i odró?nia?a si? od konkurencji, tworz?c projekt roll-upu oraz ulotki.

rollup
Grupa 2

Reklama zewn?trzna

Firma posiada 11 placówek w ca?ej Polsce, dlatego wa?ne by?o dla nas, by konsekwentnie budowa? rozpoznawalno?? marki, u?ywaj?c elementów reklamy zewn?trznej. Zaprojektowali?my banery reklamowe, naklejki na witryny, tablice na elewacje oraz naklejki na busy firmowe.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE