Promocja nowego filmu ,,Dwie Korony”

?Dwie Korony” w re?yserii Micha?a Kondrata to pierwszy film fabularyzowany ukazuj?cy nieznane dot?d fakty z ?ycia ?wi?tego Maksymiliana Kolbe. ?wiatowa premiera obrazu odby?a si? 22.05.2017 o godz. 20.00 w kinie Olimpia 3, pozakonkursowo – podczas 70. Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

ad-sm-vacans-dwie-korony
Problem ico kopia

Producent filmu KONDRAT-MEDIA wraz z re?yserem Micha?em Kondratem zwrócili si? do nas, by?my zaj?li si? promocj? polskiego filmu ?Dwie Korony” podczas ?wiatowej premiery w Cannes, jak i po jej zakończeniu. Naszym g?ównym celem by?o dotarcie do jak najwi?kszej grupy odbiorców i poszerzenie grona zainteresowanych filmem o ?wi?tym.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Nasze dzia?ania rozpocz?li?my od za?o?enia fanpage’a filmu na Facebooku.
Tworzyli?my i promowali?my anga?uj?ce wpisy z wideorelacjami z Cannes, zdj?ciami z planu filmowego, recenzjami pierwszych widzów i animacjami. Tre?ci by?y sformu?owane w taki sposób, by obrazem zainteresowa? wszystkich odbiorców, nie tylko osoby religijne. Posty dodatkowo udost?pniali?my na fanpage’u Fundacji ?w. Maksymiliana Kolbe, która pomaga?a w zebraniu ?rodków na produkcj? filmu.

Efekty ico kopia copy 2

W ci?gu zaledwie miesi?ca posty osi?gn??y ??czny zasi?g przesz?o 700 tysi?cy wy?wietleń. Dotarli?my do ponad pó? miliona odbiorców, pozyskuj?c powy?ej 3 tysi?cy fanów i 3100 osób obserwuj?cych. Film cieszy si? wielkim zainteresowaniem, nie tylko w?ród osób religijnych. Fani wysy?aj? wiadomo?ci, zamieszczaj? komentarze i donosz?, ?e nie mog? doczeka? si? polskiej premiery filmu, która odb?dzie si? 13 pa?dziernika 2017.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE