Wyzwanie

Nasz zespó? zosta? zaproszony do zaprojektowania landing page’ów dla firmy Britenet – profesjonalnego software house’u zajmuj?cego si? leasingiem ekspertów IT. Klient chcia? prostej, ale jednocze?nie nowoczesnej strony, na której w czytelny sposób zostan? przekazane najwa?niejsze informacje.

Rozwi?zanie

Na pocz?tku strony umie?cili?my wideo, poniewa? filmiki konwertuj? znacznie efektywniej ni? tekst. Znale?li?my te? miejsce dla krótkiego formularza kontaktowego. Postawili?my na przejrzyst? struktur? strony oraz bardzo ?atwy dost?p do informacji. Zosta?y one skondensowane i przedstawione w formie graficznej.

Zobacz te?:

Promocja us?ug IT
na rynku niemieckim

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE