Promocja us?ug IT na rynku niemieckim

Britenet to du?a firma – software house, który zajmuje si? leasingiem ekspertów bran?y IT. Od kilkunastu lat dzia?a na polskim rynku, realizuj?c projekty jako partner biznesowy wielu ?wiatowych marek. To dla nich tworzy i implementuje system sprzeda?owy Salesforce (CRM) oraz outsourcinguje swoich pracowników. Klient posiada centra kompetencyjne w 4 miastach w kraju. W ramach kontynuacji wspó?pracy, dla tego wa?nego kontrahenta mieli?my poprowadzi? kampani? AdWords.

ad-sm-britenet
Problem ico kopia

Dla firmy, dla której wcze?niej zaprojektowali?my landing page, teraz mieli?my wykona? przeprowadzi? kampani? reklamow? w wynikach wyszukiwania niemieckoj?zycznej wersji wyszukiwarki Google (google.de). Dzia?ania te wsparli?my remarketingiem skierowanym do u?ytkowników, którzy odwiedzili ju? stron? internetow? klienta. Banery wy?wietla?y si? zarówno w sieci reklamowej Google, jak i w serwisie Facebook.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Zale?a?o nam, by banery oddawa?y profesjonalizm i nowoczesno?? firmy. Zachowali?my kolorystyk? charakterystyczn? dla marki. W ramach kampanii podpi?li?my wyspecjalizowane narz?dzia (m. in. Hotjar, Live Call), wgrali?my piksel Facebooka, czy zaimplementowali?my tag remarketingowy.

Efekty ico kopia copy 2

W wyniku prowadzonej akcji remarketingowej oraz innych dzia?ań promocyjnych Bitenet systematycznie pozyskuje nowych klientów na swoje us?ugi. Efekty kampanii s? tak zadowalaj?ce, ?e w trakcie trwania kampanii rozszerzyli?my nasz? wspó?prac? o nowe obszary.

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE