Aldent - kompleksowa kampania reklamowa sieci gabinetów stomatologicznych

Aldent to du?e centrum medyczne – oferuj?ce us?ugi z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej, ortodoncji, protetyki i implantologii. Firma, która dzia?a na terenie Lublina jako sie? kilku gabinetów, zwróci?a si? do nas o poprowadzenie kompleksowej kampanii reklamowej AdWords i w mediach spo?eczno?ciowych.

ad-sm-aldent
Problem ico kopia

Celem naszych dzia?ań mia? by? wzrost zainteresowania (wi?ksza liczba zapytań, kontaktów) ofert? Aldentu ze strony potencjalnych klientów.

Rozwi?zanie ico kopia copy

Pierwszym krokiem do realizacji za?o?eń by?o wykonanie audytu i ocena dotychczasowych dzia?ań. Na podstawie zebranych informacji zlokalizowali?my wcze?niejsze nieprawid?owo?ci i przygotowali?my w?asne kampanie (m. in. kampani? display w serwisach tematycznych).

Efekty ico kopia copy 2

Na rezultaty nie trzeba by?o d?ugo czeka?. Ju? po miesi?cu Klient zauwa?y? efekty. Pozytywny wynik prowadzonej kampanii zach?ci? go do zamówienia kolejnych us?ug w naszej firmie (prowadzenie fanpage’a w mediach spo?eczno?ciowych, us?ugi SEO, projekty graficzne reklam zewn?trznych).

Chcesz zrealizowa? podobny projekt w swojej firmie?

INNE REALIZACJE