„Po co mi ten Landing Page?” – funkcja i cechy dobrego Landing Page’a

26 listopada 2020 Dodane przez

„Po co mi ten Landing Page?”

Landing page to pojedyncza, minimalistyczna strona internetowa, która jest zaprojektowana specjalnie pod realizacj? konkretnego celu?np. wype?nienie formularza kontaktowego, pobranie ebooka, zapisanie si? do listy mailingowej. To na landing page cz?sto odsy?any jest ruch z reklam, by zwi?kszy? skuteczno?? kampanii. Niestety wiele firm marnuje bud?et reklamowy na przekierowania reklam na stron? g?ówn?… Dlaczego nie warto tego robi?? Strony g?ówne cz?sto przepe?nione s? wieloma informacjami, s? rozbudowane, pozwalaj? na przechodzenie do poszczególnych podstron. Mo?e to odwróci? uwag? odbiorcy od tej jednej czynno?ci, na której nam najbardziej zale?a?o (zrealizowania wyznaczonego celu). Podsumowuj?c – stworzenie dobrze zaprojektowanego landing page’a pozwoli Ci?skupi? uwag? odbiorcy na realizacji jednego celu, zwi?kszy? skuteczno?? kampanii reklamowych i zwi?kszy? konwersje.?

Co powinien zawiera? skuteczny landing page?

Tre?ci

 • Nag?ówek spójny z tre?ciami reklam
 • Wypunktowane, przejrzy?cie przedstawione korzy?ci
 • Jasno zakomunikowana przewaga konkurencyjna – dlaczego wybra? w?a?nie Twoj? firm??
 • Tre?ci musz? skupia? si? na realizacji jednego celu
 • Warto doda? opinie klientów potwierdzaj?ce korzy?ci

Wygl?d

 • Prosty uk?ad strony
 • Grafika dobrana do?tematyki
 • Wygl?d spójny z identyfikacj? wizualn? firmy i reklam, które odsy?aj? na landing.
 • Wyró?niaj?ce si? kolorystycznie, ?atwe do zlokalizowania przyciski CTA (Call To Action np. „Wy?lij”)

Formularz

 • W podnag?ówku dobrze jest wypisa? korzy?ci p?yn?ce z?wype?nienia formularza
 • Pola wymagane w formularzu musz? by? przemy?lane i nie mo?e by? ich zbyt du?o (mog?oby to obni?y? konwersj?). Formularz musi by? prosty.
 • Przycisk CTA musi by? adekwatny do tre?ci nag?ówka
 • Po wype?nieniu formularza lub spe?nieniu okre?lonego celu np. dokonaniu p?atno?ci, u?ytkownik powinien zosta? przekierowany na stron? „Thank you page”

User Experience

 • Landing page powinien dopasowywa? si? do urz?dzeń moblinych
 • Strona powinna szybko si? ?adowa?. Sprawdzi? to mo?na na Google PageSpeed
 • Landing page powinien by? minimalistyczny, nie zawiera? ?adnych elementów, które mog? odci?ga? uwag? od CELU. Nie stosujemy tu nawigacji, linków zewn?trznych czy odno?ników do social mediów

 

 

?ród?a:
www.landingi.com
www.getresponse.pl