Opinie o firmie w internecie – monitorowanie, zarz?dzanie i pozyskiwanie.

18 wrze?nia 2020 Dodane przez

„W ci?gu ubieg?ego roku 90% konsumentów skorzysta?o z Internetu w celu znalezienia lokalnej firmy.

Ka?dego dnia 33% konsumentów sprawdza opinie w internecie.

Przeci?tny konsument sp?dza 13 minut i 45 sekund czytaj?c recenzje, zanim podejmie decyzj? o zakupie lub skorzystaniu z us?ugi.

Statystyczny konsument zapozna si? z 10 opiniami na temat produktu lub us?ugi, które oferuje firma, zanim jej zaufa.

W?ród konsumentów którzy czytaj? recenzje, 97% czyta?o odpowiedzi firm na opinie klientów zamieszczone w Internecie.”1

 

Badania wskazuj? jednoznacznie – opinie klientów w internecie s? bardzo wa?ne dla wizerunku firmy i bezpo?rednio wp?ywaj? na decyzje zakupowe? potencjalnych klientów.?W dzisiejszym ?wiecie o Twojej firmie mo?e mówi? ka?dy – warto wi?c kontrolowa? pojawiaj?ce si? opinie. Ilo?? miejsc w internecie, gdzie mo?na tak? opini? zostawi? jest ogromna. Jest to np.

 • w opiniach na Twojej www
 • Opinie w Google Maps
 • recenzje na Facebooku
 • komentarze pod postami na Facebooku lub Instagramie
 • platformy zbieraj?ce opinie np. Opineo
 • platformy bran?owe np. Tripadvisor, Booking.com
 • serwisy og?oszeniowe np. OLX, Allegro
 • porównywarki cen np. Ceneo
 • fora internetowe
 • grupy na Facebooku
 • portal z opiniami o pracodawcach np. GoWork.pl

Jak widzisz jest tego naprawd? sporo i r?czne przegl?danie i wyszukiwanie opinii by?oby czasoch?onne. W sprawnym monitoringu opinii przychodz? z pomoc? narz?dzia internetowe. Zapoznaj si? z poni?sz? list?, by w ?atwy sposób zarz?dza? wizerunkiem firmy.

Narz?dzia do monitoringu opinii w internecie

Google Alerts – bezp?atne narz?dzie, które zbiera wzmianki na podstawie zdefiniowanych s?ów kluczowych i pomaga ?ledzi? tre?ci, które dotycz? Twojej firmy.Narz?dzie to ?ledzi wiele miejsc (z pomini?ciem social mediów): wiadomo?ci, blogi, witryny, filmy, ksi??ki, dyskusje, finanse. Alerty przychodz? na maila.

 

Brand24 – zaawansowane i p?atne (149 z?/mc) narz?dzie do monitoringu sieci.Narz?dzie ?ledzi publiczne wzmianki z social media, forów internetowych, serwisów informacyjnych, blogów,? podcastów i newsletterów. Umo?liwia zaawansowan? analityk? wyników. Wzmianki oznaczane s? jako pozytywne, neutralne i negatywne.?Powiadomienia, alerty i raporty o nowych wzmiankach mo?esz otrzymywa? nawet co godzin? na telefon lub maila.

 

Sprout Social – narz?dzie do monitorowania social media, minimum p?atne 99 USD/mc.?B?dzie bardzo przydatne dla marek osobistych i influenserów. ??czy w sobie funkcje monitorowania wzmianek oraz zarz?dzania profilami w social media tj. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Umo?liwia planowanie postów, tworzenie harmonogramów.

Jak reagowa? na opinie?

Klienci niestety ch?tniej zostawiaj? opini? na temat zakupów lub us?ug, z których nie byli zadowoleni. Negatywn? opini? mog? bowiem zostawi? szybko i anonimowo. 97% odbiorców czyta odpowiedzi firmy na pozostawione opinie – warto wi?c si? odnie?? do pozostawionego komentarza – wyja?ni?, odnie?? si? do regulaminu sklepu, przeprosi?, a mo?e zaproponowa? rabat.?Du?o trudniej zmobilizowa? klientów, by zostawi? pozytywn? ocen?.? Jak wi?c to zrobi??

Jak pozyska? nowe opinie?

 • Widget na www, który umo?liwi wystawianie opinii i przeniesie klienta do wizytówki w Google.
 • Buttony „Oceń produkt” w sklepie e-commerce.
 • Ozdobna karteczka do??czana do przesy?ki – z podzi?kowaniem za zakup i pro?b? o wystawienie opinii np. na Facebooku.
 • Zni?ki za wystawion? opini?.
 • Przypomnienie newsletterze.

 

 

 

 

 

 

?ród?o1. Ukontentowani.pl