Jak pozyska? followersów na Instagramie?

24 maja 2020 Dodane przez

Je?li masz profil na Instagramie i zale?y Ci na jego wypromowaniu, to z pewno?ci? tak jak wiele osób zastanawiasz si?, co zrobi?, by pozyska? nowych followersów? Otó? tak naprawd? nie ma jednej z?otej zasady. Na to, czy Twój profil b?dzie cieszy? si? powodzeniem i du?ym zaanga?owaniem w postaci aktywnych odbiorców ma wp?yw wiele czynników. W tym artykule podpowiemy, co zrobi?, by poprawi? jako?? konta, a tym samym zwi?kszy? liczb? obserwuj?cych.

 

Instagram to obok Facebooka jeden z najwi?kszych portali spo?eczno?ciowych, który zrzesza ogromn? liczb? Internautów. Zgodnie z raportem Gemius/PBI Instagram ma ju? ponad miliard u?ytkowników, natomiast dziennie udost?pnianych jest 100 milionów zdj?? (dane pochodz? z 2019 roku). Warto zaznaczy?, ?e popularno?? tej platformy nieustannie wzrasta i ka?dego dnia przybywa wielu nowych Instagramowiczów. Nietrudno si? domy?li?, ?e niemo?liwe jest zobaczenie tak du?ej ilo?ci tre?ci przez jednego u?ytkownika. S? one wy?wietlane na podstawie algorytmu, który zosta? stworzony przez zespó? Instagrama. Oko?o 70% tre?ci nie zostanie zobaczonych przez u?ytkowników tego popularnego medium spo?eczno?ciowego. Jak wi?c wybi? si? ze swoim profilem spo?ród tak wielu kont? Na pocz?tku przede wszystkim nale?y uzbroi? si? w cierpliwo??, gdy? budowanie atrakcyjnego konta jest procesem d?ugofalowym, wymagaj?cym zaanga?owania, a tak?e ci?g?ego rozwoju profilu, zarówno pod wzgl?dem jako?ci zdj??, jak i tre?ci. Przedstawiamy Ci kilka zasad, którymi powiniene? kierowa? si? podczas budowania contentu na Instagramie, a które pomog? Ci pozyska? nowych obserwuj?cych.

Nie si?gaj po nieuczciwe praktyki

O tym, dlaczego nie warto si?ga? po nieuczciwe praktyki, w tym kupowa? followersów pisali?my w artykule: Dlaczego nie warto kupowa? followersów na Instagramie (https://icomsocial.pl/blog/dlaczego-nie-warto-kupowac-followersow-na-instagramie/). Droga na skróty jest kusz?ca, bo kto nie chcia?by po miesi?cu zobaczy? kilkadziesi?t tysi?cy nowych obserwatorów na swoim koncie? Jednak nale?y pami?ta?, ?e nie zawsze liczba followersów ?wiadczy o wysokiej warto?ci konta. Konto z obserwatorami, którzy nie s? aktywni, a s? jedynie zakupionymi pustymi profilami, nie ma ?adnej warto?ci. Osoba, która kupuje obserwuj?cych lub polubienia traci zaufanie u odbiorców, których uda?o si? pozyska? w uczciwy sposób. Ponadto traci zasi?g, gdy? algorytm Instagrama od razu wy?apuje takie konto, obcina zasi?gi, a mo?e je nawet zablokowa?. Je?eli zale?y Ci na wspó?pracy z markami, to powiniene? równie? wiedzie?, ?e takim profilem nie zainteresuje si? ?adna firma, gdy? nie ma na nim aktywnych odbiorców, na których mo?na wywiera? realny wp?yw.

Estetyka profilu i dobre pierwsze wra?enie

Estetyka profilu obok zawarto?ci merytorycznej jest kwesti? najwa?niejsz? i to od niej zale?y po?owa sukcesu. Na Instagramie tak samo, jak w ?yciu realnym najistotniejsze jest pierwsze wra?enie. Osoba, która odwiedza Twój profil, podejmuje decyzj? w kilkana?cie-kilkadziesi?t sekund, czy na nim pozostanie na d?u?ej. Je?li na Twoim Instagramie znajduj? si? zachwycaj?ce zdj?cia, a tak?e ciekawe, anga?uj?ce i inspiruj?ce wpisy to mo?esz mie? pewno??, ?e wiele osób z czyst? przyjemno?ci? wróci na Twoje konto. O co jeszcze nale?y zadba?? Przede wszystkim nie mo?na pomin?? takich elementów jak BIO. Jest to zwi?z?y ?yciorys, zawieraj?cy elementarne informacje o ?yciu, pasjach, dokonaniach, zawodzie, miejscu zamieszkania, czy odwiedzonych krajach. Jest to swoista wizytówka profilu i informacja dla odbiorców, o czym jest Twój profil. Je?li zale?y Ci na wspó?pracy z markami, wskazane jest umieszczenie adresu email do kontaktu z Tob?. Biogram ma ogromny wp?yw na jako?? Twojego profilu, mo?na ozdobi? go emotikonami lub ozdobn? czcionk?, któr? wystarczy skopiowa? z narz?dzia: Fonts for Instagram https://lingojam.com/FontsForInstagram. Oto przyk?ad ciekawego i przykuwaj?cego wzrok biogramu.

?ród?o: https://www.instagram.com/whatannawears

Z powy?szego Bio mo?na dowiedzie? si?, o czym jest profil, czym zajmuje si? w ?yciu zawodowym i prywatnym jego w?a?cicielka i sk?d pochodzi. Ponadto widnieje w nim adres mailowy do kontaktu i strona internetowa, na której mo?na znale?? tutoriale, wpisy na blogu lub sklep z filtrami do zdj??. Kolejn? wa?n? kwesti? jest nazwa profilu (nick) i pe?na nazwa profilu, czyli imi? i nazwisko. Nazwa profilu powinna by? krótka i ?atwa do zapami?ttania i nie powinna zawiera? cyfr, gdy? mog?oby kojarzy? si? z botami. Natomiast w pe?nej nazwie profilu zalecane jest u?ycie kluczowych hase? dla tematyki profilu. Autorka powy?szego konta u?y?a takich s?ów, jak: Travel & Lifestyle, dzi?ki czemu jej konto b?dzie mo?na ?atwo odszuka? po ich wpisaniu w wyszukiwarce Instagrama. Obok biogramu niezwykle istotnym elementem jest zdj?cie profilowe. Powinno by? ono charakterystyczne i rozpoznawalne. W przypadku firm zaleca si? u?ycie loga firmy.

Wysokiej jako?ci zdj?cia

Sk?amaliby?my pisz?c, i? na Instagramie wystarcz? informacie w biogramie, ?adne zdj?cie profilowe i okre?lony temat profilu. Oczywi?cie s? to niezwykle istotne elementy, jednak?e musz? ?i?? w parze” z profesjonalnymi i atrakcyjnymi zdj?ciami, które w po??czeniu ze sob? b?d? tworzy? spójn? i estetyczn? ca?o??. Ogromn? rol? odgrywa pomys? (ka?de zdj?cie powinno by? przemy?lane i wywo?ywa? efekt wow). Dlatego nie bój si? eksperymentowa? z perspektyw? lub rekwizytami. Je?li interesujesz si? podró?ami, warto wykorzysta? do zdj?? elementy, które si? z nimi kojarz?. Opracuj swój w?asny indywidualny styl, który b?dzie kojarzy? si? z Tob? lub Twoj? mark? i b?dzie trudny do podrobienia. Wykorzystuj gotowe filtry do zdj?? lub twórz swoje w?asne. Zadbaj jednak o to, by by?y do siebie zbli?one i nie tworzy?y chaosu na Twoim profilu. Jedn? z najpopularniejszych aplikacji na telefon do przerabiania zdj?? jest Adobe Lightroom. Warto po?wi?ci? troch? czasu, by si? jej nauczy? i wypracowa? swój w?asny sposób na obrabianie fotografii. Pami?taj, ?e u?ytkownik Instagrama, który wchodzi na Twój profil, zwraca uwag? na 6-9 pierwszych zdj?? i to na ich podstawie ocenia, czy Twoje konto jest dla niego atrakcyjne i czy warto na nim zosta? d?u?ej. Aby zdj?cia do siebie pasowa?y i tworzy?y pewnego rodzaju harmoni?, warto je wcze?niej zaplanowa?. Mo?esz zrobi? to za pomoc? darmowego i intuicyjnego narz?dzia do planowania: UNUM (https://www.unum.la/). Oto przyk?ady ciekawych i estetycznych zdj?? z kilku wybranych przez nas profili.

 

Temat – podró?e


?ród?o: https://www.instagram.com/whatannawears/

 

Temat – moda i podró?e

?ród?o: https://www.instagram.com/fitnessmartii/

 

Anga?uj?ce wpisy i hasztagi

Je?li jeste? aktywny na Instagramie ju? od d?u?szego czasu, to z pewno?ci? wiesz, ?e zdj?cia to nie wszystko. Oczywi?cie atrakcyjne fotografie przykuwaj? uwag?, ale bez ciekawych i anga?uj?cych opisów mog? zgin?? w?ród tysi?cy innych ?adnych zdj??, które publikowane s? dziennie w zatrwa?aj?cych ilo?ciach. Ciekawe tre?ci pomog? Ci wej?? w interakcj? z Twoimi fanami, przyku? ich uwag?, zainspirowa? ich, a tak?e poinformowa? ich o kontek?cie zdj?cia. Mo?esz np. opowiedzie? zabawn? histori? zwi?zan? z robieniem danego zdj?cia, opisa? jakie prze?ycia towarzyszy?y Ci podczas robienia zdj?cia lub te? zadawa? konkretne pytania Twoim obserwuj?cym. Posty powinny równie? zawiera? hasztagi, które opisz? Twoje zdj?cie, a ponadto pomog? Ci wy?wietli? je du?ej grupie odbiorców. O tym, jakich hasztagów powinno si? u?ywa?, pisali?my w artykule: Hasztagi – co to jest? Jak u?ywa? ich w Social Media? (https://icomsocial.pl/blog/hasztagi-co-to-jest-jak-uzywac-ich-w-social-media/).

Aktywno??

Zarówno na Instagramie, jak i w innych mediach spo?eczno?ciowych bardzo wa?na jest aktywno??. Nawet porfesjonalnie prowadzony profil nie b?dzie wart uwagi, je?li posty na nim b?d? pojawia?y si? raz na miesi?c. Zdj?cia powinny by? publikowane co 2-3 dni albo nawet codziennie pod warunkiem, ?e wystarczy Ci ich na wiele nast?pnych dni i tygodni. Cz?ste publikowanie zdj?? pozwoli Ci trafi? na stron? g?ówn?, a tak?e zdoby? wi?cej polubień i obserwatorów (zwi?kszy? zaanga?owanie na Instagramie). W ostatnich latach organiczny algorytm zasi?gu Instagrama bardzo si? zmieni? i wymaga od u?ytkowników autentycznego zaanga?owania i systematyczno??i w publikacji postów. Niezwykle istotn? kwesti? jest systematyczno??, dzi?ki której Twoi obserwatorzy nie zapomn? o Tobie, a dodatkowo zdob?dziesz nowych followersów.