Czy reklama na Facebooku jest skuteczna?

16 kwietnia 2020 Dodane przez
Czy reklama na Facebooku jest skuteczna

Reklama na Facebooku to od lat jedno z najskuteczniejszych narz?dzi, które pomaga przedsi?biorcom w promocji ich produktów i us?ug oraz zwi?kszaniu ?wiadomo?ci marki w Internecie. Facebook nadal jest w czo?ówce mediów spo?eczno?ciowych z najwi?ksz? liczb? u?ytkowników. Liczy bowiem ok. 2,5 miliarda osób, w tym 15 milionów polskich Internautów. To ogromna baza osób, w?ród których znajduj? si? tak?e Twoi potencjalni Klienci!

 

Na czym ona polega?

Reklama na Facebooku jest zwi?zana z Facebook Ads, czyli systemem reklamowym na Facebooku za po?rednictwem, którego mo?esz publikowa? reklamy na Facebooku, Instagramie, czy te? Messengerze. Bez wzgl?du na to, czy oferujesz us?ugi fryzjerskie, budowlane, czy prowadzisz sklep internetowy, mo?esz dotrze? do osób zainteresowanych, dzi?ki w?a?ciwie spersonalizowanej reklamie. Oczywi?cie odpowiednie stargetowanie reklamy wymaga czasu, zaanga?owania i pewnej wiedzy na temat zachowań i zainteresowań Twoich klientów. Od tego nale?y zacz?? swoje dzia?ania reklamowe, by przynios?y oczekiwany skutek.

 

Krótki czas oczekiwania na efekty

Je?li ju? w?a?ciwie spersonalizujesz reklam?, mo?esz mie? gwarancj? natychmiastowych efektów. Po ustawieniu jej i op?aceniu niemal?e b?yskawicznie pojawia si? potencjalnym zainteresowanym odbiorcom. Ta forma komunikacji sprawdza si? idealnie w przypadku krótkich akcji promocyjnych, które przygotowa?e? dla swoich klientów, a o których chcesz ich szybko poinformowa?, a tak?e na pocz?tku prowadzenia Twojej firmy, gdy zale?y Ci na dotarciu do jak najwi?kszej grupy odbiorców i zbudowaniu spo?eczno?ci wokó? Twojej marki.

 

Wgl?d do statystyk reklamy

Facebook umo?liwia Ci wzgl?d do statystyk Twojej reklamy. Mo?esz szybko i ?atwo dowiedzie? si? ile osób klikn??o w link, kieruj?cy do Twojej oferty lub strony internetowej, które posty by?y skuteczne, a które by?y ma?o atrakcyjne z punktu widzenia odbiorcy. Ponadto mo?esz sprawdzi?, które posty zakończy?y si? konwersj?. Dog??bna analiza statystyk dostarcza Ci cennych informacji, które mo?esz wykorzysta? w przysz?ych dzia?aniach reklamowych, co z pewno?ci? wp?ynie na popraw? wyników sprzeda?owych.

 

Du?e zasi?gi reklamy

W zwi?zku z tym, ?e Facebook gromadzi ogromn? rzesz? ludzi, konieczny jest pewnego rodzaju ?przesiew tre?ci”, za który odpowiedzialny jest algorytm. Decyduj?c si? na darmowe prowadzenie profilu firmowego na tym portalu, trzeba liczy? si?, ?e posty reklamowe mog? dotrze? do jedynie kilku procent Twoich fanów i potencjalnych klientów. Dzi?ki p?atnej reklamie otrzymasz dodatkowy, cenny zasi?g, do których trafi? Twoje posty sponsorowane. Mog? pojawia? si? one klientom Twojej konkurencji, je?li podczas targetowanie reklamy zaznaczysz lokalizacj? w ich pobli?u, ale równie? osobom, które wchodzi?y na Twój profil, ale nie dokona?y zakupu.

 

Wi?ksza sprzeda? i ?wiadomo?? Twojej marki

Dzi?ki p?atnej reklamie, odpowiednio stargetowanie trafisz do zainteresowanych odbiorców, co w efekcie prze?o?y si? na zwi?kszenie sprzeda?y produktów lub us?ug. Ponadto zwi?kszysz ?wiadomo?? Twojej marki w przestrzeni Internetu. Skuteczn? reklam? z pewno?ci? zapami?taj? Twoi odbiorcy. Warto pami?ta?, ?e bardzo wiele zale?y od Twojej znajomo?ci systemu Facebook Ads i umiej?tno?ci tworzenia i targetowanie reklam. Je?li chcesz stworzy? tego typu reklamy, a nie wiesz jak to zrobi?, warto powierzy? t? kwesti? w r?ce specjalistów.