CO ROBIMY?

JAK DZIA?AMY?

Kontakt mail/telefon
ico jak robimy 1
Analiza profilu firmy
ico jak robimy 2
Okre?lenie grupy odbiorców
ico jak robimy 3
Wybór narz?dzi reklamowych
Inteligentny obiekt wektorowy copy
Realizacja projektu
ico jak robimy 5
Kontakt mail/telefon

Napisz albo zadzwoń – skontaktuj si? z nami w dowolnie wybrany sposób i powiedz, w czym mo?emy Ci pomóc. Podczas wst?pnej rozmowy postaramy si? ustali?, gdzie le?y problem i jak mo?na go rozwi?za?. Zaproponujemy najlepsze pomys?y i opowiemy Ci, dlaczego w?a?nie taka, a nie inna strategia sprawdzi si? w przypadku Twojego biznesu.

Analiza profilu firmy

Razem z Tob? postaramy si? przyjrze? marce, któr? tworzysz. Ocenimy, co sprawdza si? w danej bran?y i czego brakuje Twojej firmie. Nakre?limy ogólny profil – wyznaczymy mocne i s?abe strony, a tak?e zbadamy, jak dzia?a konkurencja. Taka kompleksowa analiza pozwoli nam skutecznie dobra? ?rodki i efektywnie poprowadzi? kampani? na kolejnych etapach wspó?pracy.

Okre?lenie grupy odbiorców

Sprofilowanie grupy docelowej jest niezb?dne, je?li chcesz dotrze? do konkretnego odbiorcy. Musisz wiedzie?, kto jest Twoim potencjalnym klientem, sk?d pochodzi, ile ma lat, czym si? interesuje itd. Tylko dok?adnie oznaczaj?c target, mo?na pozna? jego potrzeby i oczekiwania, a nast?pnie podj?? dzia?ania marketingowe, które sprawdz? si? w przypadku danej grupy.

Wybór narz?dzi reklamowych

Znaj?c profil bran?y, w jakiej dzia?asz, g?ówny cel strategii promocyjnej oraz grup? odbiorców potencjalnie zainteresowanych ofert?, mo?emy wreszcie przyst?pi? do wyboru narz?dzi reklamowych, które oka?? si? najlepsze dla Twojego biznesu. Dla jednych skuteczna oka?e si? kampania AdWords, dla innych pozycjonowanie – dost?pnych opcji jest naprawd? wiele.

Realizacja projektu

Kiedy uzgodnimy ju? wszystkie szczegó?y, a opracowana przez nas koncepcja b?dzie w pe?ni odpowiada?a Twoim wymaganiom, przyst?pimy do realizacji projektu. Pami?taj, ?e na ka?dym etapie b?dziemy informowali Ci? o post?pach prac, przys?ali szczegó?owe raporty, zestawienia i wyniki dzia?ań. W ka?dej chwili masz te? mo?liwo?? zg?aszania w?asnych uwag.

Co oferujemy?

profesjonalne doradztwo?

kompleksow? obs?ug? serwisu

uczciw?, jasn? metod? rozliczeń

indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb klienta

Co dostajesz?

skuteczne formy promocji

wi?ksze zainteresowanie potencjalnych klientów

umocnienie wizerunku i pozycji firmy

szeroki, systemowy zasi?g dzia?ań

WYBRANE REALIZACJE

MóWI? O NAS

3 kopia

Widzimy efekty kampanii.

Mamy wielokrotnie wi?ksz? sprzeda? telefoniczn? i przez nasz sklep. Ruszamy z kolejn? solidn? kampani?.

3 kopia copy

Bardzo fajnie!

Pisz? w zwi?zku z postami na FB. Posty bardzo fajnie przygotowywane (w czasie akcji promocyjnej po kilkadziesi?t polubień), obs?uga fanpage'a prowadzona profesjonalnie. Gratuluj?.

Chcesz porozmawia? o naszej ofercie?

combomarketing

Wype?nij formularz kontaktowy. Oddzwonimy do Ciebie!


*pole obowi?zkowe

Combo Marketing Sp. z o.o.

ul. Fantastyczna 8/1a, 20-531 Lublin

+48 884 874 560
Pon. - Pt.: 8:30 - 16:30
性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影 520影院 时空书城